امروز

امروز شاید آخرین روز باشد

آخرین روز عاشق ماندن

تو هم به مسلخ بیا

انگار قابیل دندان  نشان می دهد

و کلاغان راه دفن کردن ما را

برای دوزخیان تشریح کرده اند

بهشت را از آنان

زمین را از آنان

و آسمان را از آنان

پس خواهم خواست

حتی اگر آخرین روز باشد

آخرین روز عاشقی ....

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
نینا

امیدوارم دستی از غیب برآید تا ما بتوانیم بهشت را از آنان زمین را از آنان و آسمان را از آنان پس بگیریم.