سرباز

مانند سربازی

جست و جو گر

اسلحه ی دفاع در دست

در شور پیروزی

از میا ن خرابه ها غران

از حجم انفجار ها لرزان

غبار آلوده و خسته

جان در دست

از هر برق جهنده برحذر

دوان بر فراز کشتگان خون آلود

             آن گاه

                      یکه می رسی

                             بر کناره ی رود خانه ای

                                            که در آتش

                                                            می سوزد

/ 0 نظر / 23 بازدید