راه آخر

کدام را ه ما را 

 به باد می رساند

رها می شویم

چشم در چشم

به عقاید آبی

بدون اعتماد تو بهشتی

 از جویهای شراب و شیر

مغرور

به فهم بشر پوزخند می کشی

 و خلق تو  جهان را

امید واری آخر

و  نیایش تو 

هر آفریده ای

در راه های بی انجام زمین

حیران 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید