قطاع الطریق ها

واپسین نگاه

از اروند و جزایر

به تپش های ناامید

رسیده است

و زنجانی ها و چاقو ها

و قطاع الطریق هایی

که به آنان رای می دهم

شریک تمامی شمشیر هایی

که بر قدم های من آشنا یند

هزیان  های پیش از تولدم را

تجسم می بخشند

سر بالا ترین آب دهانم

و ابلهانه ترین شورش

و بیمار ترین نظاره

هیچکس یاری ام ندهد

من از تمام شما

قوم سیاستگرد مفرح

بیزارم

از تمام شما بهشتیان

از تمام هابیلیان

تمام تجسم های آدم

هم زمینی ها

/ 0 نظر / 32 بازدید